X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼c̼ ̼x̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

Tin tức

̼̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼”̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼o̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼”̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼f̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼f̼a̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼”̼f̼u̼l̼l̼”̼ ̼(̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼”̼d̼ằ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼f̼a̼n̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼í̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼B̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼i̼ề̼n̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *