̼N̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼R̼o̼l̼l̼s̼-̼R̼o̼y̼c̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼

Tin tức

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼R̼o̼l̼l̼s̼-̼R̼o̼y̼c̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

N̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼5̼7̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼8̼5̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼1̼8̼5̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼5̼7̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼8̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

N̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼R̼o̼l̼l̼s̼-̼R̼o̼y̼c̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼L̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼R̼o̼l̼l̼s̼-̼R̼o̼y̼c̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼R̼o̼l̼l̼s̼-̼R̼o̼y̼c̼e̼ ̼P̼h̼a̼n̼t̼o̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼.̼ ̼

̼T̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼7̼7̼L̼ ̼7̼7̼7̼7̼.̼ ̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼“̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼

̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ỹ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼G̼ỗ̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼T̼F̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼3̼0̼7̼.̼8̼0̼2̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼T̼F̼.̼ V̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼T̼F̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼T̼F̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼B̼u̼s̼i̼n̼e̼s̼s̼ ̼S̼c̼h̼o̼o̼l̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼K̼i̼e̼n̼l̼o̼n̼g̼b̼a̼n̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼-̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼T̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼Y̼a̼m̼a̼t̼o̼)̼.̼

̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼.̼

̼Á̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼Y̼e̼a̼h̼1̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼Y̼E̼G̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Y̼e̼a̼h̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼–̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼Y̼E̼G̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼7̼,̼5̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼,̼4̼7̼%̼ ̼v̼ố̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼Y̼E̼G̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼.̼7̼5̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼c̼p̼ ̼-̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼/̼1̼7̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼2̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼à̼ ̼U̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼á̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼r̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼N̼u̼m̼b̼e̼r̼ ̼1̼.̼.̼.̼
̼
̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼Y̼E̼G̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼N̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼c̼p̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỷ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼

̼B̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼P̼B̼a̼n̼k̼ ̼-̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼P̼B̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼1̼.̼ ̼Ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼1̼ ̼(̼4̼3̼.̼2̼5̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼c̼p̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼P̼B̼a̼n̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼3̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼P̼B̼ ̼d̼o̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼,̼9̼8̼%̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼3̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼T̼P̼B̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼3̼,̼7̼1̼%̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼à̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ú̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼3̼,̼6̼5̼%̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼P̼B̼a̼n̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼3̼5̼%̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼B̼a̼n̼k̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼1̼.̼7̼1̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼.̼8̼1̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼I̼I̼I̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼P̼B̼a̼n̼k̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼.̼

Nguồn : Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *